Tiedote asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Kerimaan Lomakeskus Oy keskeyttää toimintansa maaliskuun aikana pitkäaikaisen vesihuolto-ongelman ja sen aiheuttamien suurten taloudellisten menetysten johdosta. Toimintaa voidaan jatkaa sen jälkeen, kun kaupunki ja vesilaitos korvaavat tahallisesti aiheuttamansa vahingot ja liiketoiminnan tappiot. Vahingonkorvauksia koskeva käräjäoikeuskäsittely on ollut vireillä vuodesta 2019 alkaen.

Matkailuliiketoiminnan harjoittamisen ja rakentamisen mahdottomuus

Lomakeskus ja sen emoyhtiö Puikkari Oy ovat joutuneet vuodesta 2002 alkaen kantamaan vastuun ja kustannukset Kerimaa-alueen vesi- ja jätevesihuollosta. Savonlinnan kaupunki ja sen vesilaitos ovat määrätietoisesti laiminlyöneet vesihuoltolain mukaisen julkisen peruspalvelutehtävän piittaamatta ELY-keskuksen antamista viranomais- ja hallintopakkomääräyksistä vuosina 2014 ja 2015.

Puuttuvan vesihuollon aiheuttamat vahingot ja tilapäisen vesihuollon järjestämisen aiheuttamat kustannukset Lomakeskukselle ovat nousseet yli puolen miljoonan euron ja emoyhtiö Puikkarille miljoonaan euroon. Kunta voi rikkoa lakia, mutta sen tulee myös korvata aiheuttamansa vahingot.

Vesihuoltolaista ja ELY-keskuksen määräyksestä huolimatta kaupunki ja vesilaitos ovat pitäneet Puikkaria ja sen matkailuoperaattorivuokralaisia vastuussa Kerimaa-alueen noin sadan rakennuksen vesihuollosta. Lomakeskuksen omassa käytössä on vain parikymmentä rakennusta.

Lopullisesti kannattava matkailuliiketoiminta Kerimaassa kävi mahdottomaksi, kun kaupungin vesilaitos vuonna 2016 katkaisi talousveden toimittamisen Kerimaa-alueelle painostustoimenpiteenä riidanalaisten laskujen maksamiseksi. Jäteveden vastaanotto Kerimaasta katkaisiin vuonna 2017. Molemmat katkaisut tapahtuivat oman käden oikeudella kesken asiaa koskevien käräjäoikeus- ja hallinto-oikeusprosessien. Kaupunki ja sen vesilaitoshävisivät molemmat prosessit, mutta silti kaupunki on jatkanut vesihuollon järjestämisen viivyttelyä ja vastuun pakoiluaan. Vesihuolto on julkinen peruspalvelu, jonka järjestäminen on kunnan vastuulla, ei yksityisen yrityksen. Kaupungin vastuunpakoilu ja vesihuollon järjestämisen 20 vuotta kestänyt viivyttäminen ovat julkiselle viranomaiselle täysin sopimatonta ja häpeällistä toimintaa, jonka motiivit tässä tapauksessa ovat hämärän peitossa.

Toki kaupungille on kertynyt huomattavia säästöjä vuodesta 2002 alkaen, jolloin Kerimaa-alueliitettiin yksityisen verkoston kautta kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. Säästöjä kertyi, kun kunnan virkamiehet samalla määräsivät vesihuoltolain vastaisesti vesihuollon yksityisen verkostonomistajan ja matkailuoperaattorin hoidettavaksi.

Tällä hetkellä alueen käyttövesi tulee Kerimaan pumppukaivosta ja jätevesi kulkee Kerimaan verkostoa pitkin uudelleen kunnalliseen verkostoon yhdestä liitoskohdasta. Kaivovesi on asukkaille ilmaista, mutta jäteveden maksusta kiistellään oikeudessa. Käyttövesi täyttää talousveden laatuvaatimukset, mutta se on lievästi rauta- ja mangaanipitoista ja ajoittain humuspitoista. Koska Puikkari ei ole virallinen vesilaitos, vettä ei saa nimittää talousvedeksi. Talousvesi on hankittava kalliisti ja työläästi ravintolaan ja jokaiseen vuokrattavaan mökkiin. Vesiongelma on aiheuttanut lomakeskukselle huomattavan suuren imagotappion ja liikevaihdon romahtamisen. Lomakeskuksen liikevaihto oli vuosina 2007–2012 tasolla 600-700 000 euroa, nykyisin enää 200–300 000 euroa vuodessa.

Vesihuoltolain vastaisuus Kerimaan kaava-alueella

Vesihuoltolain ja ELY-keskuksen kaupungille antamien määräysten mukaan jokainen rakennus pitää liittää erikseen kunnalliseen verkkoon. Vesihuoltolaki edellyttää vesilaitokselta myös sopimusta ja mittausta jokaisesta liittymärakennuksesta erikseen. Tätä lain säädöstä vesilaitos ei ole koskaan noudattanut. Jokaisesta alueen rakennuksesta vesilaitos on perinyt täyden liittymämaksun, mutta maksuja vastaan vesilaitos ei ole rakentanut alueelle omaa vesihuoltoverkostoaan. Tällä hetkellä eli tasan 20 vuotta vastuun alkamisen jälkeen vesilaitoksella on viimeinkin suunnitelma rakentaa alueelle uusi vesihuoltoverkosto. Vesilaitoksella on kuitenkin aikomus maksattaa asukkailla uudet liittymämaksut ja rakennuskustannukset. Lomakeskus ja alueen asukkaat hyväksyvät uuden verkoston, mutta eivät sen maksattamista heillä toiseen kertaan.

Yritystoiminnalle aiheutuneet vahingot ja korvausvaatimukset

Kaupungin ja sen omistaman vesilaitoksen toiminta ja toimenpiteet ovat aiheuttaneet lomakeskukselle ja sen emoyhtiölle n.1,5 miljoonan vahingot vuodesta 2014 alkaen.Lomakeskuksen ja Puikkarin vahingonkorvausvaatimukset ovat olleet vireillä jo vuodesta 2019 alkaen, mutta käräjäoikeuskäsittely on siirtynyt koronan vuoksi. Lomakeskuksen ja Puikkarin vahingonkorvauksia käsiteltiin teknisessä lautakunnassa syksyllä 2019, mutta asia jäi pöydälle lisäselvitysten hankkimiseksi. Asiaan ei esittelijän toimesta kuitenkaan enää palattu. Lautakunnan jäsenet eivät ole saaneet päättää sen toimialaan kuuluvaa asiaa. Ylipäätään kaupunginhallitus ja eri lautakuntien jäsenten tiedonsaanti Kerimaan vesiongelmasta kuitattu Puikkarin asiattomana riitelynä eikä tasapuolista tietoa asiasta päättäjille ole annettu.

Mikäli myöhemmin oikeudenkäynneissä todetaan, että mainittujen korvausten lisäksi kaupungin ja sen vesilaitoksen tulee maksaa uusi verkosto aikaisemmin keräämillään liittymämaksuilla, joiden nykyarvo on n. 500 000 euroa, nousevat mahdolliset korvaukset reilusti yli kahden miljoonan euron. Mikäli myös alueen 70 yksityistä mökinomistajaa vaativat myös korvauksia vahingoistaan, summat nousevat entisestään.

Savonlinnan kaupungille aiheutuneet välilliset menetykset vuodesta 2008 alkaen

Puikkari on kiinteistökehittäjä ja rakennuttaja. Se rakentaa, myy ja vuokraa lomarakennuksia Kerimaa-alueella. Puikkari on panostanut Kerimaa-alueen kehittämiseen ja ylläpitämiseen vuosien varrella n. 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 Puikkari kaavoitti alueelle runsaasti lisää rakennusoikeutta. Nykyisen kaavan perusteella Puikkarin ja alueen yksityisten tontinomistajien toimesta on mahdollista rakentaa yli 20 000 krsm² uusia lomarakennuksia. Se tarkoittaa 65 hehtaarin Kerimaa-alueella n. 250–350 keskikokoista mökkiä tai lomahuoneistoa.

Valmiiksi rakennettuna tämä tarkoittaa 50–70 miljoonan euron yksityistä investointia Savonlinnaan! Se tarkoittaa kunnalle myös huomattavia kiinteistöverotuloja, vesilaitokselle uusia liittymämaksuja ja merkittävän paljon matkailutuloja. Tämä valmiiksi kaavoitettu uudisrakentaminen on ollut jäissä kaupungin itsepäisen ja lyhytnäköisen vesihuoltoa koskevan riitelyn ja vastuunpakoilun johdosta. Puikkarin ja yksityisten tontinomistajien viimeiset uudisrakennukset valmistuivat kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen rakentaminen on ollut käytännössä mahdotonta puuttuvan kunnallistekniikan johdosta.

Ketkä virkamiehet ja päättäjät kantavat tästä vastuun?

Mikä on ollut heidän motiivinsa?Tarkennuksena vielä, että kaikissa Kerimaan rakennuksissa on vesimittari. Asukkaat ja lomakeskus ovat ilmoittaneet kaupungille ja vesilaitokselle, että he ovat valmiit maksamaan omasta veden- ja jäteveden kulutuksestaan, kunhan se mitataan ja laskutetaan vesihuoltolainmukaisesti jokaisesta rakennuksesta erikseen. Tämä ei ole kelvannut vesilaitokselle, joka pitää kaikkia Kerimaan rakennuksia ja Puikkaria yhtenä asiakkaana. Todettakoon että Puikkarin ja vesilaitoksen välillä ei ole tehty rakennusten liittymämaksusuoritusten lisäksi minkäänlaista sopimusta vesihuollosta. Käytäntö on perustunut vesilaitoksen ja kunnan virkamiesten mielivaltaiseen laintulkintaan, mikä onkin todettu vesihuoltolain vastaiseksi.

Kerimaa Ukrainan sodan pakolaisten majoituskäyttöön

Kerimaan Lomakeskuksen toiminta mahdollistuu uudelleen, mikäli kaupunki ja vesilaitos korvaavat aiheuttamansa vahingot. Sitä odotellessa Puikkari on valmis luovuttamaan majoitusrakennukset, ravintolan, saunat ja laajat ulkoalueet Ukrainasta saapuvien pakolaisten ja lapsiperheiden käyttöön. Siihen Kerimaa on täydellinen: majoitus, ruokahuolto, kokous- ja harrastetilat, toipumis- ja kotouttamismahdollisuudet.

7.3.2022
Pekka Nurminen, pekka@monre.fi
Kirjoittaja on Kerimaan Lomakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Puikkari Oy:n toimitusjohtaja